Algemene voorwaarden van Edgy Elegance. Zaina Dance Costume is onderdeel van Edgy Elegance en gelden dezelfde algemene voorwaarden.

Edgy Elegance, gevestigd aan Oudegracht 173 werf 3511NE Utrecht.

1 – Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van zaken of the uitvoering van werkzaamheden door Edgy Elegance. Van respect met derden, hierna te noemen klant, Edgy Elegance en klant vormen de partijen zoals deze hierna in deze voorwaarden worden genoemd.

2 – Deze voorwaarden zijn voor beide partijen zonder enige beperking bindend. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door Edgy Elegance schriftelijk zijn bevestigd. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover zij niet in strijd zijn met deze voorwaarden. In dat geval zullen deze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang is bedongen. Als blijkt dat enige bepaling in deze voorwaarden ongeldig zou zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepaling van deze voorwaarden onverlet.

3 – Offertes zijn vrijblijvend en hebben, tenzij schriftelijk anders is overeengenomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van opstellen van de offerte. Indien een offerte vergezeld gaat van tekeningen, patronen of andere bescheiden, dan blijven deze te allen tijde eigendom van Edgy Elegance en moeten deze door de klant op eerste verzoek van Edgy Elegance worden teruggezonden.

4 – De overeenkomst tot vervaardiging van een japon met toebehoren, wordt gesloten door ondertekening van de koopovereenkomst door de klant. Deze schriftelijke bevestiging vormt de basis van de betreffende overeenkomst. Door ondertekening verklaart de klant deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. Bij ondertekening is een aanbetaling van € 200,- verplicht. Pas door deze betaling en ondertekening door de klant is de overeenkomst bindend voor Edgy Elegance. Het atelier van  Edgy Elegance zal nu ontwerpen maken en een plan van aanpak, waaronder een tijdscheme, opstellen.

5 – Nadat de ontwerpschetsen door de klant akkoord zijn bevonden en de maten van de klant zijn opgenomen, zal het atelier van Edgy Elegance de patronen en de pastoile vervaardigen. Alvorens Edgy Elegance hiertoe overgaat dient de aanbetaling door de klant te zijn te zijn te zijn aangevuld tot 50%.

6 – Annulering van de overeenkomst door de klant is mogelijk tot het moment dat Edgy Elegance een aanvang heeft genomen met het vervaardigen van de patronen. Bij annulering is de klant een vergoeding van de inmiddels gemaakte kosten verschuldigd, met een minimum van € 200,- .

7 – Indien een vaste prijs voor vervaardiging is afgesproken kan de klant geen rechten doen gelden op de patronen en restanten. Indien onder regie wordt vervaardigd, wordt het werkelijk verbruik in rekening gebracht op basis van het afgesproken uurtarief plus de prijs van de gebruikte stoffen.

8 – Alle kosten welke voorvloeien uit, in opdracht van de klant, verrichte wijzigingen in het oorspronkelijke ontwerp of artikel, komen voor rekening van de klant.

9 – Voor nagekomen, nieuwe of aanvullende opdrachten (meerwerk) zijn deze voorwaarden onverkort van toepassing.

10 – Afgeprijste artikelen dienen direct te worden voldaan. Op dergelijke artikelen wordt geen garantie gegeven.

11 – De bestelde artikelen die in de winkel aanwezig waren tijdens het tekenen van de koopovereenkomst zullen worden afgeleverd zoals zij worden getoond. Daarbij zullen kleine afwijkingen in bijvoorbeeld kleur en kwaliteit van de gebruikte materialen, het ontwerp en de bijbehorende toevoegingen moeten worden geaccepteerd. Edgy Elegance kan voor deze artikelen geen exclusiviteit garanderen. Losse accessoires behoren niet tot de getoonde danskostuums, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd. Bestelde cq. op voorraad gekochte goederen dienen direct te worden betaald, tenzij deze uitdrukkelijk op zicht aan de klant zijn aangeboden.

12 – Alle artikelen die speciaal voor de klant door Edgy Elegance worden ontworpen, worden afgeleverd conform de bij de koopovereenkomst horende schetsen, omschrijvingen en maatvoering. Edgy Elegance behoudt zich daarbij het recht voor kleine of noodzakelijke wijzigingen in ontwerp, materiaalkeuze, kleur en details uit te voeren welke door de klanten moeten worden geaccepteerd. Edgy Elegance verbindt zich tot de exclusiviteit van het ontwerp voor de klant indien dit schriftelijk is overeengekomen.

13 – Voor alle artikelen onder de merknaam Edgy Elegance en Zaina Dance Costume geldt dat het ontwerp het intellectueel eigendom blijft van Edgy Elegance. De klant neemt de zorgplicht op zich dat het ontwerp niet door anderen of door haarzelf wordt gebruikt voor (andere) productiedoeleinden. De klant neemt de verplichting op zich bij eventuele verkoop of lening van het artikel, deze bepaling duidelijk en schriftelijk door te geven. Bij misbruik, door wie dan ook, zullen de rechten die bij het intellectueel eigendom horen ( o.a. de auteursrechten) op de klant worden verhaald.

14 – Het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele bijkomende kosten, dient te zijn betaald voordat de artikelen worden afgehaald, maar in ieder geval uitelijk op de overeengekomen afhaaldatum.

15 – De aflevering van de bestelde artikelen vindt plaats in de winkel van Edgy Elegance,  op een van tevoren gemaakte afspraak.

16 –De artikelen worden pas afgegeven op het moment dat het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele bijkomende kosten, is betaald. De artikelen worden alleen meegegeven aan de klant persoonlijk. Na de koop van de artikelen is ruilen niet meer mogelijk, tenzij Edgy Elegance schriftelijk anders is aangegeven.

17 – Bij het afhalen bestaat de gelegenheid tot het kenbaar maken van klachten, welke dan door partijen gezamelijk zullen worden geconstateerd en schriftelijk worden vastgelegd. Edgy Elegance verplicht zich de door haar geaccepteerde klachten per omgaande te verhelpen. Edgy Elegance kan daarbij enkel verplicht worden tot reparatie van het artikel.

18 – Edgy Elegance verplicht zich de bestelde artikelen voor de overeengekomen levertermijn aan de klanten beschrikbaar te stellen. Klant gaat ermee akkoord dat overschrijding van deze termijn toelaatbaar is in alle gevallen van overmacht. Dit betreft bijvoorbeeld situaties waarbij de leverancier van de artikelen zijn verplichtingen jegens Edgy Elegance niet nakomt of na kan komen of andere situaties waarbij van Edgy Elegance redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen moet voldoen. Edgy Elegance zal in dergelijke situaties vrijblijvend mogelijke oplossingen helpen zoeken om tot een voor de klant bevredigende situatie te komen.

19 – Indien er sprake is van schade, die de klant lijdt uitsluitend ten gevolge van een overeenkomst met Edgy Elegance, dan moet deze schade door de klant onomstotelijk worden aangetoond. Edgy Elegance kan alleen aanspakelijk worden gesteld als er aantoonbaar sprake is van opzet en/of ernstige schuld aan de kant van Edgy Elegance. In elk geval kan de aansprakelijkheid van Edgy Elegance nooit meer zijn dan de aankoopsom van de betreffende overeenkomst. Voorwaarde voor erkenning van enige aansprakelijkheid is dat klant tijdig en gespecificeerd Edgy Elegance schriftelijk waarschuwd dat er schade dreigt te ontstaan en zo Edgy Elegance in de gelegenheid stelt eventuele maatregelen te treffen ter vermijding of ter vermindering van de dreigende schade.

20 – Elke vertraging in het tijdschema welke is of wordt veroorzaakt door toedoen van de klant, waaronder te late (aan-) betaling, komt voor rekening en risico van de klant.

21 – Alle opgegeven prijzen zijn inclusief de geldende B.T.W. en exclusief kosten voor eventuele werkzaamheden, toevoeging, transport- en verzendkosten.

22 – Betalingen kunnen uitsluitend plaatsvinden met baar Nederlands geld. Indien de betaling plaatsvindt door overmaking via een bank, dan wordt als moment van betaling aangenomen de dag dat het bedrag op de rekening van Edgy Elegance is bijgeschreven.

23 – Als klant in gebreke is met de betaling, dan zal over het uitstaande bedrag een vergoeding verschuldigd zijn van 1.5%  per maand of een deel van de maand, ingaande direct na het verschrijken van de betalingstermijn.

24 – Alle kosten die Edgy Elegance in redelijkheid moet maken voor de incasso van door klant verschuldigde bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 46 – .

25 – Totdat de klant aan alle (betaling-) – verplichtingen heeft voldaan, blijven alle goederen die in de verkoopovereenkomst met klant zijn genoemd het volledige eigendom van Edgy Elegance.

26 – Van toepassing op de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht.